Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η).

 

 • Από την 09/01/2011 για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων από 50 μ2 και πάνω, απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 • Από την 01/06/2011 απαιτείται και για τις ενοικιάσεις ακινήτων από 50 μ2 και πάνω
 • Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον»
 • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια

 

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης εξαρτάται:

 • Από το κέλυφος του κτιρίου (μόνωση, κουφώματα, κ.ά)
 • Από το σύστημα θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου (τύπος συστημάτων, δίκτυο διανομής, κ.λ.π.)
 • Από λοιπές παραμέτρους (ηλιακά συστήματα, εγκατάσταση παραγωγής Ζ.Ν.Χ., κ.ά.)

 

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αποσκοπεί:

 • Στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου
 • Στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
 • Στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

 

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 1. Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.
 2. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.)
 3. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους
 4. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
 2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου
 3. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη)
 4. Τοπογραφικό σχέδιο
 5. Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά
 6. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν
 7. Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει)
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 9. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το ακίνητο σας γρήγορα και αποτελεσματικά: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αλλά και το κόστος επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε προσφορά.